Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

INHOUDSOPGAVE ALGEMENE VOORWAARDEN:

Artikel 1   -  Definities
Artikel 2   -  Identiteit van de Vevo plaagdierbeheersing
Artikel 3   -  Toepasselijkheid
Artikel 4   -  Het aanbod
Artikel 5   -  De overeenkomst
Artikel 6   -  Herroepingsrecht
Artikel 7   -  Kosten in geval van herroeping
Artikel 8   -  Uitsluiting herroepingsrecht
Artikel 9   -  De prijs
Artikel 10 -  Betaling
Artikel 11 -  Opzegging en beëindiging.
Artikel 12 -  Uitvoeringstermijn
Artikel 13 -  Gebreke en klachten termijn
Artikel 14 -  Aansprakelijkheid
Artikel 15 -  Eigendoms- en auteursrechten
Artikel 16 -  Aansprakelijkheid
Artikel 17 -  Aanvullende of afwijkende bepalingen

ARTIKEL 1 - DEFINITIES

 1. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de Vevo plaagdierbeheersing;
 3. Dag: kalenderdag;
 4. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
 5. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of Vevo plaagdierbeheersing in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt
 6. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 7. Vevo plaagdierbeheersing: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
 8. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de Vevo plaagdierbeheersing georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 9. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en Vevo plaagdierbeheersing gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.

ARTIKEL 2 - IDENTITEIT VAN DE VEVO PLAAGDIERBEHEERSING

Vevo Plaagdierbeheersing

Zuiderdiep 273
9521 AH Nieuw-Buinen

Telefoon: +0627439037

info@vevo-plaagdierbeheersing.nl

ARTIKEL 3 - TOEPASSELIJKHEID

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, contracten, opdrachtbevestigingen, reclames en werkzaamheden van Vevo plaagdierbeheersing en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen Vevo plaagdierbeheersing en consument.
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Wanner dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij Vevo plaagdierbeheersing zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
 3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
 4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

ARTIKEL 4 - HET AANBOD

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als Vevo plaagdierbeheersing gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de Vevo plaagdierbeheersing niet. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
 • De prijs inclusief belastingen tenzij anders vermeld.
 • De eventuele kosten van aflevering.
 • De wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn.
 • Het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht.
 • De wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst.
 • De termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen de Vevo plaagdierbeheersing de prijs garandeert.
 • De hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het reguliere basistarief voor het gebruikte communicatiemiddel.
 • Of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke wijze deze voor de consument te raadplegen is.
 • De manier waarop de consument, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen.
 • De eventuele andere talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten.
 • De gedragscodes waaraan Vevo plaagdierbeheersing zich heeft onderworpen en de wijze waarop de consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen; en de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een duurtransactie.

ARTIKEL 5 - DE OVEREENKOMST

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Een overeenkomst wordt pas voltrokken, na een getekende opdrachtbevestiging. In de werkzaamheden plaats vinden voordat een opdrachtbevestiging getekend retour is, wordt dit gezien als een voltrokken overeenkomst.
 3. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Vevo plaagdierbeheersing onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de Vevo plaagdierbeheersing is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
 4. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de Vevo plaagdierbeheersing passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige web-omgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de Vevo plaagdierbeheersing daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 5. Vevo plaagdierbeheersing kan zich - binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de Vevo plaagdierbeheersing op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 6. Vevo plaagdierbeheersing zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
 7. Het bezoekadres van de vestiging van de Vevo plaagdierbeheersing waar de consument met klachten terecht kan;
 8. De voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
 9. De informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
 10. De in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de Vevo plaagdierbeheersing deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst;
 11. De vereisten voor opzegging van de overeenkomst wanneer de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.
 12. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

ARTIKEL 6 - HERROEPINGSRECHT

Bij levering van producten:

 1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan Vevo plaagdierbeheersing bekendgemaakte vertegenwoordiger.
 2. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de Vevo plaagdierbeheersing retourneren, conform de door de Vevo plaagdierbeheersing verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
  Bij levering van diensten:
 3. Bij levering van diensten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste veertien dagen, ingaande op de dag van het aangaan van de overeenkomst, tenzij de werkzaamheden reeds zijn aangevangen.
 4. Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de consument zich richten naar de door Vevo plaagdierbeheersing bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

ARTIKEL 7 - KOSTEN IN GEVAL VAN HERROEPING

 1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
 2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal Vevo plaagdierbeheersing dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.

ARTIKEL 8 - UITSLUITING HERROEPINGSRECHT

 1. Vevo plaagdierbeheersing kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor zover voorzien in lid 2 en 3. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien de Vevo plaagdierbeheersing dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
 2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:
 3. Die door de Vevo plaagdierbeheersing tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
 4. Die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
 5. Die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
 6. Die snel kunnen bederven of verouderen;
 7. Waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop Vevo plaagdierbeheersing geen invloed heeft;
 8. Voor losse kranten en tijdschriften;
 9. Voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.
 10. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten:
 11. Betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode;
 12. Waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken;
 13. Betreffende weddenschappen en loterijen.

ARTIKEL 9 – UITvoering opdracht

 1. De werkzaamheden zullen worden uitgevoerd als overeengekomen tijdstippen en wijze van uitvoering, hierbij is uitgegaan van normale werktijden en werkdagen. Uitvoering in avonden, weekenden, en/of nachten zal als meerwerk worden doorberekend.
 2. Tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven, geldt het aangegeven tijdstip van uitvoering als bij benadering overeengekomen.
 3. Vevo plaagdierbeheersing zal de uitvoering van de overeenkomst zal plaatsvinden  door of onder begeleiding van een vakbekwame werkgever.
 4. Vevo Plaagdierbeheersing is zelfvoorzienend, maar gaat er wel vanuit dat kosteloos gebruik gemaakt kan worden van water, elektra, schaft- en toiletvoorzieningen.
 5. De Consument zal ervoor zorgdragen dat alle werkzaamheden of aanwijzingen van of namens Vevo plaagdierbeheersing worden opgevolgd, welke gerelateerd zijn aan de werkzaamheden, tevens zullen de werkzaamheden of aanwijzingen op zo verantwoord mogelijke wijze uitvoeren daarvan.
 6. Vevo plaagdierbeheersing gaat ervan uit dat er geen enkele belemmering zijn om bij aankomst te starten met de werkzaamheden. Wanneer door toedoen van de consument de werkzaamheden niet kunnen worden gestarte zullen de kosten hiervan aan de consument worden doorberekenen.

Wanneer eventuele werkzaamheden geheel komen te vervallen zullen de algemene kosten en gemiste rendement door Vevo Plaagdierbeheersing worden doorberekend.

 1. Indien Vevo Plaagdierbeheersing in gebreke blijft bij tijdig uitvoeren van de werkzaamheden, dan zal deze na overleg met de consument zo spoedig mogelijk de werkzaamheden alsnog uitvoeren. Eventuele schade kan enkel op Vevo plaagdierbeheersing worden verhaald, indien dit schriftelijk is vastgelegd.

Wanneer er sprake is van overmacht en de uitvoering niet of niet tijdig plaats vindt, zal in overleg met de consument de uitvoering zo spoedig mogelijk als nog worden uitgevoerd zonder eventuele kostenverrekening van geleden schade

 1. Onder overmacht verstaan we vertragingen als gevolg van een pandemie, oorlog, revolutie, extreme weersomstandigheden en natuurrampen  Onder overmacht wordt verstaan: omstandigheden die nakoming van de

Overeenkomst blijvend of tijdelijk verhinderen en die niet aan Vevo plaagdierbeheersing zijn toe te rekenen. Hieronder is mede begrepen: tekort aan personeel bij Opdrachtnemer, stakingen in andere bedrijven, wilde of georganiseerde stakingen in het bedrijf van Vevo plaagdierbeheersing, een algemeen gebrek aan benodigde grondstoffen, niet voorzienbare stagnatie bij toeleveranciers, algemene vervoersproblemen en overheidsmaatregelen.

 1. Vevo plaagdierbeheersing heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de

omstandigheid die overmacht veroorzaakt intreedt nadat Vevo plaagdierbeheersing zijn verbintenis had moeten nakomen.

 1. In geval van overmacht heeft Vevo plaagdierbeheersing het recht om zijn verplichtingen

op te schorten. Indien de verhindering van nakoming als gevolg van overmacht langer dan één maand voortduurt, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

 1. Indien Vevo plaagdierbeheersing bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen

kan voldoen, is Vevo plaagdierbeheersing gerechtigd het reeds verrichte c.q. nog te verrichten deel van de overeenkomst afzonderlijk te factureren en is consument gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst. Dit geldt niet als dit deel van de overeenkomst geen zelfstandige waarde heeft.

 1. Vevo plaagdierbeheersing kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor zover voorzien in lid 2 en 3. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien de Vevo plaagdierbeheersing dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
 2. Wanneer er kosten zijn ontstaan welke Vevo plaagdierbeheersing niet heeft kunnen voorzien zullen als meerwerk worden doorberekend. Onvoorziene kosten zijn kosten die ontstaan zijn doordat afspraken in het kader van bouwkundig, bedrijfsmatige of hygiënemaatregelen door opdrachtgever niet zijn nagekomen, werkzaamheden welke niet in het contract of opdrachtbevestiging vermeld staan en indien blijkt dat door overmacht of bezwaren de werkzaamheden niet uitgevoerd kunnen worden als overeengekomen, heeft Vevo plaagdierbeheersing het recht te eisen dat de situatie dusdanig gewijzigd wordt dat de uitvoering van overeengekomen werkzaamheden alsnog uitgevoerd kunnen worden. De meerkosten welke als gevolg van deze werkzaamheden ontstaan zullen worden verrekend en eventuele extra kosten welke zijn ontstaan en niet meer toepasbaar zijn zullen tevens als meerwerk doorberekend worden. Indien er minderkosten ontstaan door genoemde punten, zullen deze eveneens gecorrigeerd worden op de eindnota.
 3. De genoemde punten in punt 10 van artikel 9 geeft Vevo plaagdierbeheersing het recht, zonder kosten de overeenkomst te beëindigingen

ARTIKEL 10 – Betaling

 1. De facturen worden uitsluitend per mail naar een vooraf afgesproken mailadres verzonden. Wanneer facturen naar een ander emailadres of per post gestuurd dienen te worden moet dit voor aanvang van de werkzaamheden aan de afdeling administratie worden doorgegeven, indien dit niet het geval is zullen er extra administratiekosten worden doorberekend.
 2. Betalingen dienen binnen 8 dagen na factuurdatum plaats te vinden. Er kan zonder vooraf gemaakt afspraken, geen aanspraak gemaakt worden op eventuele korting of aftrek op de factuur
 3. Indien een factuur na het verstrijken van de in het vorige lid bedoelde termijn niet volledig is betaald of geen automatische incasso heeft kunnen plaatsvinden, is de consument aan de verkoper met ingang van het verstrijken van die termijn een vertragingsrente verschuldigd ter grootte van 2% per maand, waarbij een gedeelte van een maand voor een gehele maand wordt gerekend. Telkens na afloop van een jaar wordt het bedrag waarover de rente wordt berekend, vermeerderd met de over dat jaar verschuldigde rente.
 4. Vevo plaagdierbeheersing heeft ten allen tijde het recht vóór de uitvoering van de overeenkomst of een deel daarvan, contante betaling te verlangen.
 5. Bij verkoop heeft Vevo plaagdierbeheersing ten allen tijde het recht volledige betaling te verlangen vóór het tijdstip van aflevering.
 6. Indien na aanmaning door de verkoper betaling alsnog uitblijft, heeft de verkoper bovendien het recht aan de consument buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Daarbij zal de verkoper de consument bij genoemde aanmaning nog minimaal een termijn van 14 dagen geven om alsnog te betalen.
 7. 6. De in het vorige lid bedoelde buitengerechtelijke incassokosten bedragen:
  1. 15% van het bedrag van de hoofdsom over de eerste € 2.500,00 van de vordering (met een minimum van € 40,00)
  2. 10% van het bedrag van de hoofdsom over de volgende € 2.500,00 van de vordering
  3. 5% van het bedrag van de hoofdsom over de volgende € 5.000,00 van vordering;
  4. 1% van het bedrag van de hoofdsom over de volgende € 190.000,00 van de vordering.
 8. Bij uitblijven van volledige betaling door de consument, heeft de verkoper het recht de overeenkomst, zonder nadere ingebrekestelling door een schriftelijke verklaring te ontbinden of zijn verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten, totdat de consument alsnog betaald heeft of hiervoor een deugdelijke zekerheid heeft gesteld. Voornoemd opschortingsrecht heeft de verkoper eveneens indien hij al voordat de consument in verzuim is met de betaling gegronde redenen heeft om aan de kredietwaardigheid van de consument te twijfelen.
 9. Door de consument gedane betalingen worden door de verkoper eerst in mindering gebracht op alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens op de opeisbare facturen die het langst openstaan, tenzij de consument bij de betaling schriftelijk vermeldt dat deze betrekking heeft op een latere factuur.

ARTIKEL 11 – Opzegging en beeindiging

 1. Indien er een overeenkomsten afgesloten is welke doorlopend van aard is, dan kan deze opgezegd worden met inachtneming van een termijn van drie maanden, maar alleen wanneer de overeengekomen looptijd afloopt, tenzij contractueel anders is overeengekomen. De overeenkomst wordt stilzwijgend verlengd met dezelfde termijn als het termijn van eerste overeenkomst. Tot er rechtsgeldig is opgezegd, blijft de opdrachtgever te allen tijde aansprakelijk voor alle uit te de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen en betaling(en).
 2. Bij tussentijdse beëindiging van de overeenkomst door consument zonder dat er sprake is van verwijtbaar tekortschieten in de nakoming van de overeenkomst door Opdrachtnemer en bij tussentijdse beëindiging door Vevo plaagdierbeheersing wegens verwijtbare handelingen van de consument, is de consument verplicht Vevo plaagdierbeheersing te betalen. Alle gemaakte en nog te maken kosten, voortvloeiend uit de verplichtingen die Vevo plaagdierbeheersing ten tijde van de opzegging reeds is aangegaan met het oog op verdere vervulling van de overeenkomst.. Indien er op huurbasis gebruik wordt gemaakt van specifieke producten en/of producten met een houdbaarheidsdatum zullen andere afspraken worden gemaakt.
 3. Bij niet-nakoming van de overeenkomst door één der partijen zal de overeenkomst door de andere partij onmiddellijk kunnen worden opgeschort of ontbonden zonder rechterlijke tussenkomst, tenzij de eerstbedoelde partij alsnog, na daartoe in de gelegenheid te zijn gesteld, binnen een redelijke termijn aan zijn verplichtingen voldoet; zonder rechterlijke tussenkomst kan één der partijen de overeenkomst tevens onmiddellijk ontbinden in geval de andere partijen surseance van betaling aanvraagt, in staat van faillissement wordt gesteld of wordt geliquideerd, een en ander zonder tot schadevergoeding gehouden te zijn en onverminderd alle hem verder toekomende rechten.
 4. Slechts met de uitdrukkelijke toestemming van Vevo plaagdierbeheersing kan de opdrachtgever zijn verplichtingen jegens Vevo plaagdierbeheersing overdragen aan een derde.

ARTIKEL 12 – UiTvoeringstermijn

 1. De overeengekomen uitvoeringstermijn van de overeenkomst is geen fatale termijn. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient de consument, Vevo plaagdierbeheersing derhalve schriftelijk in gebreke te stellen en Opdrachtnemer de gelegenheid te bieden om alsnog binnen redelijke termijn na te komen.

ARTIKEL 13 – Gebreke en klachten termijn

 1. Consument dient door Vevo plaagdierbeheersing verrichte werkzaamheden en/of geleverde zaken bij aflevering/oplevering te onderzoeken. Hierbij dient consument na te gaan of het geleverde ook aan overeenkomst voldoet.
 2. Niet zichtbare gebreken dienen binnen 8 dagen na ontdekking, dan wel het moment waarop zij redelijkerwijs ontdekt hadden kunnen zijn, schriftelijk worden gemeld.
 3. Indien een klacht gegrond is, zal Vevo plaagdierbeheersing de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen. Indien dit onmogelijk of redelijkerwijs niet meer zinvol is, zal Vevo plaagdierbeheersing slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 14 van deze voorwaarden.
 4. Ook indien de consument tijdig reclameert, blijft zijn verplichting tot betaling

bestaan.

ARTIKEL 14 – Eigendoms- en auteursrechten

 1. Alle originelen van tekeningen, schetsen, bestekken, begrotingen, ramingen, rapporten en andere bescheiden die Vevo plaagdierbeheersing bij de vervulling van de overeenkomst heeft vervaardigd, blijven zijn eigendom van Vevo plaagdierbeheersing, ongeacht of deze aan consument of aan derden ter beschikking zijn gesteld.
 2. Vevo plaagdierbeheersing heeft met uitsluiting van ieder ander het recht van verwezenlijk, openbaarmaking en verveelvoudiging van zijn ontwerpen, schetsen, foto’s en alle andere afbeeldingen van zijn ontwerp die worden bedoeld in de Auteurswet 1912 of in de Beneluxwet, inzake tekeningen en modellen, zulks ongeacht of deze aan Opdrachtgever of aan derden ter beschikking zijn gesteld.
 3. Het is de consument niet toegestaan de uitvoering van een ontwerp, of een deel hiervan, van Vevo plaagdierbeheersing te herhalen zonder de uitdrukkelijk toestemming van Vevo plaagdierbeheersing.

ARTIKEL 15 – Levering, Eigendomsvoorbehoud en -overdracht

 1. Tot aan de volledige voldoening van alle vorderingen die uit de overeenkomst voortvloeien, met inbegrip van rente en kosten, blijven door Vevo plaagdierbeheersing geleverde goederen de uitsluitende eigendom van Vevo plaagdierbeheersing.
 2. Tot aan het tijdstip van volledige voldoening is de consument niet bevoegd de goederen aan derden te verpanden of te vervreemden. Indien derden enig recht op de geleverde zaken willen vestigen, is de consument verplicht om Vevo plaagdierbeheersing zo snel mogelijk op de hoogte te stellen.  De consument is gehouden de goederen waarop eigendomsvoorbehoud ten behoeve van Vevo plaagdierbeheersing rust identificeerbaar te houden en/of te maken en deze van elkaar en van de overige zich bij de consument bevindende goederen af te zonderen
 3. Indien Vevo plaagdierbeheersing zijn verplichtingen niet nakomt of indien er gegronde vrees bestaat dat hij zulks niet zal doen, is Vevo plaagdierbeheersing gerechtigd de geleverde zaken bij de consument of bij derden die de zaak voor de consument houden weg te halen of weg te doen halen. De consument is verplicht hiertoe alle medewerking te verlenen op straffe van een boete van 10% van het totale factuurbedrag per dag.
 4. De producten zullen worden afgeleverd af werkplaats van Vevo plaagdierbeheersing of af fabriek worden

Aan de afgegeven leverdatum mogen geen rechten ontleend worden en geldt alleen als streefdatum. Indien anders is overeen gekomenen, kan door overmacht als omschreven in artikel 9 de leverdatum opgeschort worden en eventuele voortvloeiende kosten kunnen niet verhaald worden op Vevo plaagdierbeheersing

 1. Wanneer materiaal en/of materieel door Vevo plaagdierbeheersing verhuurd worden, dan blijft Vevo plaagdierbeheersing ten allen tijde eigenaar van de het materiaal en/of materieel. De consument is ten allen tijde verantwoordelijk voor het materiaal en materieel. Wanneer uit controle tijdens de duur van het contract blijkt dat materiaal of materieel als omschreven in het contract door aanwijsbare schuld beschadigd of verdwenen is, zullen de ontstane kosten in rekening worden gebracht

ARTIKEL 16 – Toepasselijk recht

 1. Alle overeenkomsten die worden gesloten met Vevo plaagdierbeheersing en de uitvoering daarvan zijn onderworpen aan het Nederlands Recht. Eventuele geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement van de Vevo plaagdierbeheersing